Phần mềm

Auto Target

Phân tích target và tạo mọi đối tượng bạn muốn!

Auto Ads

Dễ dàng tạo đối tượng tùy chỉnh từ mọi page, group.

Auto Seeding

Hỗ trợ seeding cho Facebook, Instagram, TikTok,…

0987003239